پکیج فقط صورت

پکیج فقط صورت

 

روژﯾﻨﻮ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ از ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی راه اﻧﺪازی ﮔﺮدﯾﺪ .در روژﯾﻨﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎی ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ اورﺟﯿﻨﺎل ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ روژﯾﻨﻮ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی وﯾﮋه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺻﺎﻟﺖ ﮐﺎﻻ و ارﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﺮ ﮐﺠﺎی اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اورﺟﯿﻨﺎل ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺧﺮﯾﺪاری و درب  ﻣﻨﺰل ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .در روژﯾﻨﻮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎ روی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ.

پکیج های دانشجویی روژینو ، سلیقه های متفاوتی را برای هر نوع آرایشی در نظر گرفته و به دلیل اینکه قیمت این پکیچ ها بسیار مناسب هستند، قشر دانشجو به راحتی می توانند بنا به سلیقه خود نیاز پاییزه خود را خریداری کنند و از مزایای خرید از روژینو بهر مند شوند.

کرم پودر طبیعی و پرفکت دبورا

به دلیل بافت سبکی که دارد در طول روز پوست را خسته نمی کند و به دلیل داشتن SPF 15 از پوست در برابر اشعه های مضر آفتاب محافظت می کند در نتیجه برای استفاده روزانه قابل استفاده می باشد.

پنکک این لی

به راحتی بر روی پوست پخش می شوند و با قابلیت پوشانندگی مناسب پوستی صاف و یکدست را ایجاد می نمایند. وجود ۷ رنگ مختلف در این محصول سبب می شود تا این محصول بتواند با رنگ های مختلف پوست سازگازی مناسب داشته باشد.

رژ گونه این لی

رژ گونه این لِی دارای بافتی نرم و ابریشمی است که به راحتی توسط برس بر روی گونه ها پخش می شود و جلوه ای طبیعی و زیبا ایجاد  می کند.

لوسیون پاک کننده صورت سینره

تکمیل فرآیند پاکسازی پوست از اثرات زیان آور آلودگی های شهری، تنگ کننده منافذ باز پوست، ایجاد شادابی و طراوت در پوست از مزایای این پاک کننده است.

 

ویژگی ها

تنوع رنگ
دارای SPF 15
رطوبت رسان
ایجاد پوششی مناسب با ساختاری نرم و سبک
مناسب برای صاف و یکدست نمودن پوست
دارای جلوه ای مات و طبیعی
دارای بافتی بسیار نرم و ابریشمی
افزایش برجستگی و زیبایی گونه ها
دارای خاصیت مرطوب کنندگی پوست
پاکسازی پوست
شادابی و جوانی و لطافت پوست

مناسب برای

صورت
بانوان