پکیج آرایش یه دورهمی معمولی

پکیج آرایش یه دورهمی معمولی

ناموجود

روژﯾﻨﻮ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ از ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی راه اﻧﺪازی ﮔﺮدﯾﺪ .در روژﯾﻨﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎی ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ اورﺟﯿﻨﺎل ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ روژﯾﻨﻮ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی وﯾﮋه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺻﺎﻟﺖ ﮐﺎﻻ و ارﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﺮ ﮐﺠﺎی اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اورﺟﯿﻨﺎل ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺧﺮﯾﺪاری و درب  ﻣﻨﺰل ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .در روژﯾﻨﻮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎ روی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ.

پکیج های دانشجویی روژینو ، سلیقه های متفاوتی را برای هر نوع آرایشی در نظر گرفته و به دلیل اینکه قیمت این پکیچ ها بسیار مناسب هستند، قشر دانشجو به راحتی می توانند بنا به سلیقه خود نیاز پاییزه خود را خریداری کنند و از مزایای خرید از روژینو بهر مند شوند.

رژ گونه هارمونی ۰۱ این لی

رژ گونه گلدن وود ۰۶ این لی

رژ گونه هارمونی ۰۱ این لی

رژ گونه این لِی دارای بافتی نرم و ابریشمی است که به راحتی توسط برس بر روی گونه ها پخش می شود و جلوه ای طبیعی و زیبا ایجاد  می کند.

ریمل حجم دهنده اکستریم لاکورا یا ریمل بلند کننده لاکورا

برای حجم دهندگی زیاد و افزایش حجم مژه / برای جداکنندگی وبلندکندگی زیاد

مداد چشم کولوسال کژال ۱۲ ساعته میبلین

مداد چشم پیچی کولوسال کژال ۱۲ ساعته خیلی مشکی میبلین دارای رنگدانه‌هایی قوی است که پخش نمی‌شود و سیاهی چشم نوازی به چشم ها می بخشد.

رژ لب کالر سنسیشنال میبلین شماره ۱۶۵

رژ لب کالر سنسیشنال میبلین شماره ۱۳۲

رژ لب کالر سنسیشنال میبلین شماره ۷۵۰

با رنگی متنوع و حالت نرم به راحتی روی لب کشیده می شود و ماندگاری بالایی دارد.

 

 

ویژگی ها

بافت نرم و لطیف
بدون ایجاد سنگینی و چسبندگی
دارای شهد عسل برای تغذیه لب
حالت کرمی و نرم
دارای رنگ دانه های خالص
آبرسانی موثر به لب ها
قرارگیری مناسب روی لب

مناسب برای

آرایش صورت
بانوان